มาตรฐานที่ PGS การันตี

มาตรฐานบุคลากร

PGS คัดเลือกบุคลากรอย่างรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน และได้มาตรฐาน โดยพนักงานจะต้องมีสัญชาติไทย กำหนดเกณฑ์วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ต้องไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม และมีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนตรวจสอบได้อย่างชัดเจน และที่สำคัญที่สุดต้องผ่านการอบรมเฉพาะด้านตามหลักสูตรของบริษัทมาเพื่อให้มีทักษะเป็นเลิศในการทำงาน และเข้าใจเทคนิคการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ ยิ่งถ้าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยจะมีการกำหนดส่วนสูงและอายุขั้นต่ำอีกด้วย เพื่อให้ได้บุคลากรที่ดีและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จึงมีบุคลากรที่ผ่านการผ่านการฝึกฝน และคัดสรรจากจำนวนผู้สมัครทั้งหมดในแต่ละรุ่น

เพื่อให้ได้บุคลากรที่ดีและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จึงมีบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกเพียงแค่ร้อยละ 35 จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมดในแต่ละรุ่น

มาตรฐานการฝึกอบรมพนักงาน

บริษัท PGS มีการจัดปฐมนิเทศพนักงาน เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจต่อบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองอย่างชัดเจน ก่อนที่จะไปปฏิบัติงานในสถานที่จริง ยังมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นระยะๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของผู้ประกอบการโดยมีผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากรที่มีความชำนาญในแต่ละสาขา มาถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานโดยตรง เรายังสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีจิตใจรักการบริการ และเข้าใจในกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทด้วยความเต็มใจ 

จะประเมินพนักงานใหม่ เมื่อทำงานครบ 90 วัน และมีการประเมินผลรายปี ซึ่งระยะเวลาและวิธีการ ในการประเมิน จะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการ และทางบริษัท

มาตรฐานอุปกรณ์ในการทำงาน

เรามีเครื่องมือและอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทันสมัยพร้อมใช้บริการ รวมถึงน้ำยาทำความสะอาดยังเป็นเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งผลิตมาจากจุลินทรีประสิทธิภาพสูง เพราะ PGS เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม น้ำยาทำความสะอาดของเราจึงปลอดภัย ไร้สารพิษ นอกจากบริษัทของเราจะมีการจัดอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่แล้ว เรายังจัดเครื่องแบบพนักงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบด้วย เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว และเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว และเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

มาตรฐานของบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ PGS เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในด้านการรักษาความสะอาด ตลอดจนการรักษาความปลอดภัย ทั้งยังมีการวัดผลการบริการด้วย KPI หรือดัชนีวัดการปฏิบัติงาน ในกรณีที่พนักงานของเราสร้างความเสียหาย หรือสูญหายต่อเอกสารหรือทรัพย์สินในองค์กรของท่าน PGS จะมีกรมธรรม์ประกันมูลค่าความเสียหาย เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริการ และเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการของเราตลอดอายุสัญญา

เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริการ และเพื่อให้คุณ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการของเราตลอดอายุสัญญา