เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ‘การบริการ’ ของ PGS ได้มาตรฐาน

และคู่ควรกับองค์กรของท่านอย่างที่สุด ในทุกการบริการเรา มีการจัดผู้ควบคุมงาน (Supervisor) ที่คอยดูแลพนักงาน ตลอดจนการประสานงานระหว่างพนักงานและผู้ประกอบการ ทั้งยังสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีวินัย ปฏิบัติตามกฏระเบียบขององค์กร ด้วยความเต็มใจ มีการอบรมบุคลิกภาพและอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐานให้กับพนักงาน นอกเหนือจากบริการทำความสะอาดและ บริการรักษาความปลอดภัยแล้ว บุคลิกภาพและทักษะภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐานของพนักงาน ยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรของท่านอีกด้วย

มีการประเมินผลงานของพนักงาน

เมื่อทำงานครบ 90วันและมีการประเมินผลรายปี

วิธีการและระยะเวลาในการประเมิน

จะไปเป็นตามข้อตกลงของทางบริษัทและผู้ประกอบการ