PGS อมตนคร

หน้าที่ขั้นพื้นฐานของ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

1. ระมัดระวัง ดูแลรักษา ป้องกันทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไม่ให้สูญหาย/เสียหายจากการโจรกรรม

2. ดูแล ปกป้องพนักงานที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ได้รับความปลอดภัย

3. ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหน่วยงาน และป้องกันการก่อวินาศกรรม

4. ป้องกันและระงับอัคคีภัย

5. ช่วยเหลือ และให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีพนักงานได้รับอุบัติเหตุ

6. อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

7. ประชาสัมพันธ์ และแนะนำลูกค้าที่เข้ามาติดต่ออย่างถูกต้อง แม่นยำและด้วยความสุภาพ