พนักงานส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์

พนักงานส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์

พนักงานขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์จาก PGS ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้าน มาเป็นอย่างดี และพนักงานขนส่งทุกคนมีประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 1 ปี จึงมีความชำนาญในการขับขี่และการใช้เส้นทาง ลัดเลาะไปในเส้นทางลัด เพื่อให้ขนส่งได้อย่างรวดเร็วและตรงต่อเวลานัดหมาย เรายังมีการฝึกอบรมพนักงาน ให้รู้จักการแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนมารยาทในการขับขี่รถจักรยานยนต์

มั่นใจได้ในการขนส่งที่มีมาตรฐาน

และที่สำคัญเราจะต้องนำสินค้า

หรือบริการของท่าน

ไปยังที่หมายได้อย่างปลอดภัย

ยูนิฟอร์มพนักงานส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์